Privacy, disclaimer en gebruiksvoorwaarden

Via www.citec.nu worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt.
Zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens acht CIT Technics van groot belang; deze worden daarom zorgvuldig en veilig verwerkt .

Gebruik van persoonlijke gegevens
Van de persoonlijke gegevens die u achterlaat door het gebruik van deze website, www.citec.nu, worden slechts die gegevens bewaard en/of gebruikt die door u zelf rechtstreeks worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde informatie, of die gegevens waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Het betreft hierbij de volgende gegevens:
- Naam adres, woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Informatie en marketing
Naast de informatie op deze website kunnen wij u op de hoogte brengen van nieuwe informatie, producten en diensten via email en via ons contactformulier.
Indien u het contactformulier op deze website invult of ons een email stuurt worden de door u toegestuurde gegevens bewaard zolang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Veiligheid
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Als er statistieken op de website worden bijgehouden gebeurt dat geanonimiseerd.

Mogelijkheid tot wijzigingen in de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Een regelmatige raadpleging van deze pagina maakt dat u op de hoogte bent van de inhoud en eventuele wijzigingen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Heeft u vragen over ons privacybeleid, over uw persoonsgegevens in ons bezit, en/of wenst u inzage, wijziging (of verwijdering van) uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact met ons op.

----

Dislaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.citec.nu, zoals deze beschikbaar is gesteld door CIT Technics. In deze disclaimer leest u onder welk voorbehoud de informatie op deze website u wordt aangeboden.

Eigendom
Deze website en al haar informatie is gratis te gebruiken, mits deze nie wordt gekopieerd, verspreid of op een andere manier wordt gebruikt. Hergebruik van de informatie op deze website gebeurt volgens de regels van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CIT Technics BV is het niet toegestaan om teksten, foto's en andere onderdelen van deze site te hergebruiken. Het intellectueel eigendom hiervan berust bij CIT Technics BV.

Wij streven naar correcte en kloppende informatie op deze website. Desondanks is het mogelijk dat informatie niet (meer) juist is en dat er onvolkomenheden of fouten staan in de informatie (tekst en foto's) op deze website. Enkel en alleen de informatie op de website man nooit een aanleiding vormen om een contract dan wel overeenkomst met CIT Technics te mogen claimen of te veronderstellen.
CIT Technics streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. CIT Technics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van CIT Technics op deze pagina www.citec.nu.

----

Gebruiksvoorwaarden

Door deze internetsite te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze internetsite vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze internetsite niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze internetsite, dan dient u het deel van de internetsite dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die Inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door CIT Technics te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze internetsite vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de Gebruiksvoorwaarden vermeld op deze internetsite te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze internetsite van toepassing zijn. Op andere CIT Technics internetsites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze internetsite (de “Inhoud”) of op transacties verricht via deze internetsite. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

CIT Technics behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de Inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. CIT Technics behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de internetsite te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de internetsite te verzekeren, aanvaardt CIT Technics geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle Inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. CIT Technics wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de Inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de internetsite of de Inhoud, van de hand. CIT Technics geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze internetsite; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. CIT Technics geeft geen garantie dat de internetsite toegankelijk is of dat de servers die de internetsite ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door CIT Technics vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is CIT Technics of enige aan CIT Technics verbonden onderneming aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze internetsite of de onmogelijkheid om deze internetsite of de Inhoud te gebruiken, zelfs indien CIT Technics in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Iedere klacht of claim jegens CIT Technics in verband met de internetsite moet schriftelijk worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan.

Deze internetsite kan links naar andere internetsites bevatten die niet onder controle staan van CIT Technics. CIT Technics is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites. CIT Technics heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze internetsite opgenomen, en het opnemen van een link naar enige internetsite mag niet zodanig worden uitgelegd dat CIT Technics de inhoud van die internetsite zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de Inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan CIT Technics of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de Inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de Inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de Inhoud opgenomen op deze internetsite alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de Inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CIT Technics is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. U aanvaardt dat de rechtbank te Groningen exclusief bevoegd is terzake enig geschil voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de internetsite met dien verstande dat de exclusiviteit niet geldt voor geschillen die door CIT Technics voor de rechter worden gebracht.

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze internetsite zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de CIT Technics Privacy Informatie.
Indien u een vraag of klacht heeft, neemt u dan contact met ons op.

Versiedatum: 20 mei 2018

Contactgegevens
CIT Technics BV
Rijksstraatweg 384
9752 CR HAREN
email: info@citec.nu
tel. 050 - 406 17 54

 
 CIT Technics - alle rechten voorbehouden.
Klik hier voor privacy statement, disclaimer en gebruiksvoorwaarden van deze website.